Od dziś 12 października 2018 nowe oznaczenia paliw w UE

Nowe oznaczenia benzyny – etykieta w kształcie kółku:

E5 – ben­zy­na o mak­sy­mal­nej za­war­to­ści bio­kom­po­nen­tów do 5 pro­cent. Obec­nie ozna­cza­na, jako PB 95 i PB 98.

E10 – ben­zy­na o mak­sy­mal­nej za­war­to­ści bio­kom­po­nen­tów do 10 pro­cent.

E85 – pa­li­wo opar­te głów­nie na bio­kom­po­nen­tach, do za­si­la­nia sil­ni­ków typu fle­xi­fu­el. Ta­kich aut na rynku pol­skim jest bar­dzo mało.

Nowe oznaczenia oleju napędowego – etykieta kwadratowa:

B7 – naj­po­pu­lar­niej­szy typ oleju na­pę­do­we­go o za­war­to­ści do 7 pro­cent bio­kom­po­nen­tów.

B10 – olej na­pę­do­wy o za­war­to­ści do 10 pro­cent bio­kom­po­nen­tów.

XTL – syn­te­tycz­ny olej na­pę­do­wy po­wsta­ją­cy bez uży­cia ropy naf­to­wej. Pa­li­wo może za­wie­rać do 7 pro­cent bio­kom­po­nen­tów pierw­szej ge­ne­ra­cji.

Nowe oznaczenia paliw gazowych – etykieta w kształcie rombu:

LPG – gaz płyn­ny

CNG – sprę­żo­ny gaz ziem­ny

LNG – skro­plo­ny gaz ziem­ny

H2 – wodór (w Pol­sce nie ma jesz­cze ta­kich sta­cji)