fbpx

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

Do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo.
Do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z tymi regułami lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku, powyższych zasad nie stosuje się.

Kierujący pojazdem (pojazd nr 3), zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (pojazd nr 1), na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi (pojazd nr 2) wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zawracanie. 

Zabrania się zawracania:

W tunelu.
Na moście, wiadukcie.
Na drodze jednokierunkowej.
Na autostradzie.
Na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.
W warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Znak „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie
Znak „zakaz skręcania w lewo” zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku oraz zabrania zawracania.
Zakaz ten obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu i dotyczy tylko najbliższej jezdni – między znakiem a jezdnią dozwolone jest zawracanie lub skręt w lewo np. do posesji lub na parking.

Wymijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu kierujący pojazdem jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

Znak „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni” oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Pojazd biały jedzie pierwszy ze względu na ustawiony znak informacyjny o nazwie „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni”. Pojazd niebieski czeka na przejazd pojazdu białego ze względu na ustawiony przed nim znak zakazu o nazwie „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”.

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody

Przy omijaniu kierujący pojazdem jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość.

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Cofanie

Przy cofaniu kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia oraz upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda. W razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Zabrania się cofania pojazdem:

W tunelu.
Na moście, wiadukcie.
Na autostradzie lub drodze ekspresowej.

Wyprzedzanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

Ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

Kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania.
Kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z wyjątkami:
Pojazdu szynowego jeżeli położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
Pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo wyprzedzanie może odbywać się tylko z jego prawej strony.
Na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu.

Na jezdni dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, jeżeli:

Co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Co najmniej trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.
Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania, z wyjątkiem rowerzysty, który wyprzedza go po prawej stronie.

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

  • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, z wyjątkiem drogi jednokierunkowej i dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem nie wjeżdżania na przeciwległą część jezdni.
  • Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, z wyjątkiem drogi jednokierunkowej i dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem nie wjeżdżania na przeciwległą część jezdni.
  • Na skrzyżowaniu, z wyjątkami:
Wyprzedzania pojazdu skręcającego w prawo lub w lewo, pod warunkiem nie wjeżdżania na przeciwległą część jezdni.
Skrzyżowania o ruchu okrężnym.
Skrzyżowania którym ruch jest kierowany.

Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.