fbpx

KALENDARIUM ZMIAN W EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

 • Egzamin przeprowadzany był przez instruktora nauki jazdy u którego kursant się uczył. Na egzaminie egzaminator był „dodatkiem” i czuwał nad poprawnością przebiegu egzaminu.

1992

 • Powstanie wojewódzkich centrów egzaminowania kierowców. Egzaminy przestały odbywać się w ośrodkach szkolenia. Instruktor został „wyproszony z samochodu” a egzaminator przejął odpowiedzialność za pojazd. Właśnie wówczas wprowadzono place manewrowe a egzaminatorzy zaczęli biegać z linijką na egzaminie.

1997

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym zastąpiła akt mający swoje korzenie jeszcze w PRL. Prawo o ruchu drogowym z 1983 roku nie różniło się tak radykalnie od dzisiejszej ustawy. Wśród różnic np. kategorie prawa jazdy i przewidziane dla nich progi wiekowe:
  • A, B, M (na pojazdy wolnobieżne) i T – 17 lat,
  •  C – 18 lat, D;
  •  21 lat trolejbusowa.

1998

 • Na mocy nowej ustawy Prawo o ruchu drogowym dotychczasowe centra egzaminowania zostały zastąpione tworzonymi przez wojewodów wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego.
 • Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 18 maja daje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie „wykorzystującej elektroniczne urządzenie egzaminacyjne”, o ile ośrodek nim dysponuje. Była to alternatywa dla podstawowej formy pisemnego testu . Pojawiły się również zmiany dotyczące minimalnej ilości godzin zajęć praktycznych.

1999

 • Zmiana dotycząca egzaminu praktycznego: zamiast „płynne wykonanie parkowania” pojawiło się „możliwa jedna korekta toru jazdy w czasie wykonywania zadania”. Wprowadzono nowe wzory praw jazdy (pomarańczowe laminowane karty identyfikacyjne z jedną fotografią) oraz „zielone” świadectwa kwalifikacji.

2000

 • Kolejny, najważniejszy krok w kierunku egzaminów teoretycznych przeprowadzanych przy użyciu komputerów: według nowych przepisów egzamin teoretyczny do dnia 30 czerwca 2001 r. miał być realizowany jeszcze w formie pisemnego testu, a od dnia 1 lipca 2001 r. już przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z oprogramowaniem wskazanym przez ministra transportu i gospodarki morskiej. W formie ustnej mógł on być ciągle realizowany w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o istnieniu dysfunkcji uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej. Pojawiły się również zmiany dotyczące losowania zadań praktycznych i zmiany w „charakterystyce absolwenta kursu”.

2001

 • W rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z 13 czerwca podstawową formą jest już egzamin przeprowadzany „przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem”. W formie pisemnej można było przystąpić do egzaminu, gdyby system uległ awarii. W formie ustnej mogły zdawać osoby, które nie władają językiem polskim lub posiadają orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputera.
 • Zmiana wieku na prawa jazdy kat. A i B. Podniesiono wiek z 17 na 18 lat – ta zmiana wchodzi w życie od 1 czerwca 2002. Dodano również ustęp w ustawie Prawo o ruchu drogowym, pozwalający na uzyskiwanie uprawnień na kat. D od 19 lat przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kat. B.

2004

 • Zmiany dotyczą głównie egzaminatorów (egzamin teoretyczny również z użyciem komputerów, forma pisemnego testu przewidziana na wypadek awarii)

2005

 • Zaktualizowane wzory dokumentów.
 • W rozporządzeniu z 27 października w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów pojawiły się zmiany na egzaminie praktycznym. Pojawiło się „sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. Wprowadzone zostają urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu.

2006

 • Trasa egzaminacyjna ma być dobierana tak, by obejmowała ulice o minimalnym natężeniu ruchu 400 samochodów na godzinę na pas ruchu w godzinach szczytu.

2009

 • Egzaminator może zakończyć egzamin praktyczny na kat. B i B1 już po 25 minutach, jeśli został zrealizowany program i wynik egzaminu jest pozytywny. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” dołączono do zachowań świadczących o możliwości stworzenia niebezpieczeństwa, zmieniono sposób sprawdzania elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – osoba egzaminowana musi teraz wskazać 2 losowo wybrane elementy w czasie ograniczonym do 5 minut, powinna również wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Niewielkie zmiany dotyczące parkowania.

2013

 • Zmiana przepisów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem. Zmiana zasad egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Czas trwania egzaminu teoretycznego 25 min, 32 pytania podzielone na pytania ogólne i specjalistyczne, określony czas na odpowiedź, odpowiedzi jednokrotnego wyboru, brak możliwości powrotu do poprzedniego pytania, zaliczenie egzaminu po uzyskaniu 68 punktów z 74 możliwych do uzyskania.

 

 

Historia testów na prawo jazdy. w 2004 roku testy nadal można było nabyć w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD-ROM. Ilość pytań na ten rok wynosiła 477:

Pula następnie wzrosła do 490 pytań a w nich legendarne pytania: